Befordringsfradrag - kender du reglerne?

Det er ved at være selvangivelsestid igen, og i den anledning er en af de helt store udfordringer at beregne sit befordringsfradrag. Hvad regnes som erhvervsmæssig befordring, hvor meget må du trække fra, og hvor meget skal du betale i skat af en firmabil? Læs her om reglerne og få gode råd for dine medarbejdere og for dig selv.

Selvstændiges befordringsudgifter

Selvstændigt erhvervsdrivende (herunder kunstnere, foredragsholdere m.fl.) kan fradrage erhvervsmæssige befordringsudgifter. Fradraget foretages i den personlige indkomst. Det er en betingelse for fradraget, at du har afholdt udgifter, og at erhvervet er indtægtsgivende. Du kan enten fradrage med de faktiske udgifter eller med Ligningsrådets satser.

Selvstændiges firmabiler

Vi ser rigtigt mange sager, hvor hovedaktionærer/hovedanpartshavere bliver beskattet af fri bil, fordi domstolene vurderer, at skatteyderne har haft adgang til at benytte selskabets biler, herunder også varebiler, til private formål. Og beskatningen kommer til at gælde for hele året og ikke kun for de måneder, hvor bilen benyttes privat. For eksempel var en virksomhedsejer den eneste ansatte i selskabet, og bilen holdt på selskabets adresse, som var sammenfaldende med hans bopæl. Han blev anset for at have bilen til rådighed, uanset at han ville føre opgørelse over kørte kilometer.

Lønmodtageres kørsel mellem hjem og arbejde

Som lønmodtager kan man få befordringsfradrag mellem hjem og arbejde (kørselsfradrag), hvis man har mere end 12 kilometer mellem sit hjem og sit arbejde, svarende til 24 kilometer om dagen. Det er ikke de faktiske udgifter ved transporten, der kan trækkes fra, men derimod et fradrag beregnet efter faste satser. 

Fradrag 2003

0 - 24 km Intet fradrag
24 - 100 km 1,60 kr. pr. km
over 100 km 0,80 kr. pr. km
 

Fradrag 2002

0 - 24 km Intet fradrag
24 - 100 km 1,58 kr. pr. km
over 100 km 0,79 kr. pr. km

Særlig lang afstand

Man har selv som skatteyder en udvidet pligt til at dokumentere eller sandsynliggøre, at der foretages daglig befordring, hvor afstanden mellem bopæl og arbejdsplads er ekstraordinær lang. Det er derfor altid en god ide at gemme kvitteringer, arbejdssedler og lignende, der kan understøtte omfanget af befordringen mellem hjem og arbejdsplads, særligt når det ikke efter praksis nærmere er defineret, hvad der forstås ved ekstraordinær lang afstand.'

For nylig fik en skatteyder ikke medhold i en sag om et fradrag for kørsel på

2 timer og 44 minutter hver vej. Han kørte frem og tilbage på grund af sin kones sygdom. Han kunne fremlægge arbejdssedler og lønsedler og havde kolleger til i et vist omfang at støtte hans forklaring, men han manglede at kunne fremlægge brændstofkvitteringer eller billetter til offentlige transportmidler m.v. Derfor tabte han sagen.

Hvad er erhvervsmæssig befordring?

Erhvervsmæssig befordring er:
Kørsel mellem arbejdspladser (for samme arbejdsgiver)
Befordring inden for samme arbejdsplads
Befordring mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads i indtil 60 arbejdsdage inden for de foregående 24 måneder
Befordring mellem arbejdspladser for samme arbejdsgiver anses altid for erhvervsmæssig.

Ved befordring mellem flere arbejdspladser er befordringen kun erhvervsmæssig, hvis arbejdet udføres for den samme arbejdsgiver.

Befordring mellem sædvanligt hjem og arbejdsplads i indtil 60 arbejdsdage er

erhvervsmæssig. Køres der fra hjemmet til konstant skiftende arbejdspladser og ikke til samme arbejdsplads i mere end 60 dage, er befordringen hele tiden erhvervsmæssig. En arbejdsdag afhænger ikke af antal timer, men af om man har været på arbejdspladsen.

Overstiger antallet af arbejdsdage på samme sted 60 dage, anses arbejdspladsen for fast og derfor som privat befordring (LL § 9 C). Perioden er afbrudt, når:
der er forløbet 60 arbejdsdage i træk, siden den pågældende sidst har været på arbejdspladsen, hvor kørslen er foregået direkte til eller fra bopælen. Det er altså uden betydning, hvis man har været på arbejdspladsen midt på dagen, før og efter fremmøde på en anden arbejdsplads
ansættelsesforholdet ophører
Når medarbejderen har firmabil

Hvis en medarbejder har fået stillet en firmabil til rådighed, beskattes vedkommende efter vognens værdi. Det har derimod ikke betydning, hvor meget han eller hun kører i den.

Den skattemæssige værdi af fri bil udgør:
25% af den del af bilens værdi, der ikke overstiger 300.000 kr.
20% af den del af bilens værdi, der overstiger 300.000 kr.,
- således at bilens værdi dog mindst ansættes til 160.000 kr.

Fastsættelsen af bilens værdi afhænger af, hvornår arbejdsgiveren har anskaffet den:
Har du anskaffet den højst 3 år efter første indregistrering, opgøres værdien af bilen i det indkomstår, hvori første indregistrering er foretaget og i de 2 følgende indkomstår til den oprindelige nyvognspris og herefter til 75% af nyvognsprisen.
Har du anskaffet den mere end 3 år efter første indregistrering, opgøres værdien af bilen til din købspris inklusive eventuelle istandsættelsesudgifter.
Er bilen kun til rådighed en del af året, nedsættes den skattepligtige værdi svarende til det antal måneder, hvori bilen ikke har været til rådighed.

Din medarbejder med firmabil har mulighed for at undgå at blive beskattet af fri firmabil, hvis han eller hun afskærer sig fra muligheden for at bruge firmabilen privat.

En absolut forudsætning for at undgå beskatning er, at I har lavet en skriftlig aftale om, at bilen ikke er til rådighed for privat brug. Du skal som arbejdsgiver og dermed indeholdelsespligtig sørge for, at indeholde A-skat for firmabiler, der er til rådighed for privat brug, eller som faktisk bruges privat.

Kører din medarbejder blot én gang i løbet af året privat i en firmabil trods jeres aftale om, at firmabilen ikke er til rådighed for privat kørsel, udløses beskatning af værdien af fri firmabil for hele året, dog højst for den periode af året, hvor firmabil er til rådighed for den ansatte (herunder til rådighed for erhvervsmæssig kørsel).

Hvis en medarbejder med firmabil, der har indgået en aftale om, at firmabilen ikke er til rådighed for privat kørsel, afleverer firmabilen i virksomheden uden for arbejdstiden, kan man normalt være sikker på, at medarbejderen ikke bliver beskattet af fri firmabil. Holder firmabilen derimod ved din medarbejders hjem uden for arbejdstiden, er formodningen for, at firmabilen - uanset at I eventuelt har en aftale om det modsatte - rent faktisk anvendes privat. Hvis medarbejderen skal undgå at blive beskattet, må han derfor sandsynliggøre over for skattemyndighederne, at han ikke har brugt bilen privat.

Bedømmelsen er ligningsmæssig og konkret, men i bedømmelsen indgår, om kørslen til hjemmet kan anses for erhvervsmæssig, og om medarbejderens levevis og rutiner i øvrigt er tilrettelagt på en måde, der bekræfter, at firmabilen ikke anvendes privat. I bedømmelsen indgår for eksempel bopælens beliggenhed i forhold til blandt andet dagligvareforretninger, om familien har egen bil, familiens størrelse m.v.

Hvis din medarbejder fører daglige registreringer med specificeret angivelse af dagens kørsel, og registreringerne alene udviser erhvervsmæssig kørsel, har vedkommende normalt løftet bevisbyrden for, at bilen ikke bliver brugt privat. Men det er ofte svært at bevise.

Grænsegængere

Grænsegængere, det vil sige medarbejdere med bopæl i Sverige og arbejde i Danmark kan få befordringsfradrag på linje med andre. Efter de danske befordringsfradragsregler får man et standardiseret fradrag, der alene er afhængig af afstanden mellem hjem og arbejdsplads. Afstanden opgøres som den sædvanlige transportvej ved bilkørsel, uanset hvilket transportmiddel medarbejderen faktisk benytter. Da kørsel over bilbro vil indgå som et led i den sædvanlige transportvej mellem hjem og arbejdsplads, kan der foretages almindeligt kilometerfradrag for bilbrostrækningen. Efter svenske regler indrømmes der, efter et bundfradrag i størrelsesordenen SEK 7.000,00, fradrag for den faktiske udgift til broafgift.

Får du et problem med befordringsfradrag eller firmabil, hjælper Ret&Råd-advokaten gerne med en vurdering af, om du har en god eller en dårlig sag.

Kontakt din lokale Ret&Råd-advokat, hvis du har brug for rådgivning om firmabiler og erhvervsmæssig befordring.

Tilbage
Top