Privat

Arveret

Mange er slet ikke klar over, at de burde oprette testamente eller ægtepagt for at sikre deres efterkommere.

Den eksisterende lovgivning muliggør, at der næsten i alle tilfælde kan skræddersys løsninger, der tilgodeser individuelle behov.

Vi rådgiver om disse muligheder og udfærdiger de nødvendige dokumenter.

 

Dødsbobehandling

Søren Olesen er autoriseret bobestyrer ved skifteretten i Odense, men vi hjælper selvfølgelig også ved behandlingen af private boer.

Det gælder udarbejdelse af alle nødvendige formularer og opgørelser, salg af aktiver, afklaring af skattemæssige forhold og alle andre nødvendige

 

Erstatningsret

Vi beskæftiger os også med erstatningssager.

Det kan være virksomhedens produktansvar, professionelles ansvar for fejludførte opgaver eller privates erstatningskrav efter en ulykke.

Vi hjælper med at etablere ansvarsgrundlaget, udarbejder erstatningsopgørelse og anmelder overfor forsikringsselskabet.

 

Lejeret

Vi rådgiver om indgåelse og ophør af kontrakter både om boliglejemål og erhvervslejemål.

Vi udarbejder de nødvendige meddelelser og påbud efter lejelovene, herunder i forbindelse med opsigelse og varsling af lejeforhøjelser.

 

Retssager

Ofte er en konflikt uløselig uden en retssag. Uanset om du står overfor overvejelsen om at starte en retssag eller om du selv er blevet stævnet ved retten bistår vi med gennemgang af sagens dokumenter, rådgivning om mulighederne og udsigterne til at få medhold, ansøgning om fri proces og retshjælp, udarbejdelse af processkrifter til retten samt forberedelse og gennemførelse af selve domsforhandlingen i retten.

Vi møder både i Byretten, Landsretten og Højesteret.

Separation, skilsmisse og bodeling

Når den svære beslutning er truffet er der mange papirer der skal ordnes. Vi bistår med udfyldelse af begæringen til Statsamtet, deltager i mødet på Statsamtet og bistår også ved indgåelse af aftale om forældremyndighed, samvær og børnebidrag.

Er I ikke enige om vilkårene for separationen/skilsmissen bistår vi med ansøgning om fri proces og efterfølgende anlæggelse og førelse af retssag. Det vilkår, der skal være enighed om, hvis man vil separeres gennem statsamtet og dermed undgå retssag er spørgsmålet om bidragspligt til ægtefællen. Der er automatisk fælles forældremyndighed, medmindre parterne bliver enige om noget andet eller en af parterne forlanger forældremyndigheden alene.

Efterfølgende bistår vi også med registrering af alle aktiver og passiver og udarbejdelse af bodelingsaftale.

 

Testamenter

Mange er slet ikke klar over, at de burde oprette testamente eller ægtepagt for at sikre deres efterkommere.

Den eksisterende lovgivning muliggør, at der næsten i alle tilfælde kan skræddersys løsninger, der tilgodeser individuelle behov.

Vi rådgiver om disse muligheder og udfærdiger de nødvendige dokumenter.

 

Umyndiges forhold

Som udgangspunkt kan umyndige ikke uden værgens (forældrenes) samtykke indgå økonomisk forpligtende aftaler.

Der er dog visse undtagelser, som vi rådgiver om. Umyndige er ikke kun mindreårige (under 18 år), men også voksne personer, som på grund af svækkelse er umyndiggjort i et eller andet omfang, og derfor ikke fuldt ud kan forpligte sig selv uden værgens samtykke. Disse forhold rådgiver vi også om.

 

Ægtepagter

Vi tager os også af at rådgive ægtepar, kommende ægtepar og par, der lever papirløst, det vil sige uden vielsesattest.

Hvis man som papirløst samlevende vil sikre hinanden og sig selv, kræver det faktisk meget papir, først og fremmest i form af samlivskontrakt eller samejekontrakt.

Ægtefæller rådgiver vi omkring udarbejdelse af særejeægtepagter og gaveægtepagter, ligesom vi sikrer deres rettigheder i forbindelse med separation, skilsmisse og bodeling samt forældremyndighedssager.

Top