KAN UDLÆNDINGE KØBE HUS I DANMARK ?

Siden vort EF-medlemskab (nu EU) og siden flere og flere andre udlændinge i stigende omfang flytter til Danmark, melder dette spørgsmål sig oftere og oftere. Et enkelt svar findes ikke, for svaret afhænger af ejendommens type, den interesserede købers bopæl og statsborgerforhold.

Hovedreglen er et bopælskrav

Som hovedregel skal man have justitsministerens tilladelse til erhvervelse af fast ejendom i Danmark, medmindre man allerede har bopæl her eller tidligere hare haft bopæl her i mindst 5 år. Bor man her på ansøgningstidspunktet behøver bopælen ikke af have bestået i 5 år. Tidligere bopælsperiode på 5 år behøver ikke at have været sammenhængende. Bopælskravet administreres relativt strengt. En bopæl, der må betegnes som midlertidig, opfylder ikke betingelsen. Da hovedreglen er et bopælskrav betyder det, at danske statsborgere, der ikke bor her og ikke tidligere har gjort det i mindst 5 år, ikke uden tilladelse kan købe hus i Danmark. Reglen gælder alle ejendomstyper, herunder erhvervsejendomme, ejendomme til helårsbeboelse, andelsbolig og lignende og sommerhuse, dog gælder der særlige regler for landsbrugsejendomme.

Undtagelse for EU- og EØS- borgere

For borgere fra disse lande går hovedbetingelsen på statsborgerskab og ikke på bopæl. Årsagen hertil er, at vi som medlem af EU er forpligtet til i videst mulige omfang at sikre arbejdskraftens frie bevægelighed for EU-borgere. Statsborgere fra disse lande og selskaber hjemmehørende der kan altså uden tilladelse - blot mod en tro og loveerklæring - købe helårsbolig (men altså ikke sommerhus) og ejendom til erhverv, såfremt de enten har et EU-opholdsbevis eller har eller vil have job eller drive virksomhed her i landet. Når først EU-borgeren har taget ophold her kan sommerhus erhverves efter hovedreglen.

Særregel for sommerhuse

For at bevare retten til sommerhuse for Danskere og andre med fast bopæl her er der i Maastricht-traktaten indført en særregel for danske sommerhuse der betyder, at den omtalte hovedregel der går på bopæl, gælder for sommerhuse uanset hvor ansøgeren kommer fra. Er betingelserne i hovedreglen ikke opfyldt får man kun lov til at købe et sommerhus i Danmark, hvis man har en ganske særlig stærk tilknytning, enten til nær familie her i landet eller til ejendommen.

Selskabers erhvervelse

Som nævnt kan selskaber som hovedregel uden begrænsning købe fast ejendom her i landet. For at denne regel ikke udnyttes til brug for omgåelse af reglerne om begrænsningen i retten til køb af sommerhuse, kan selskaber kun købe fast ejendom, hvis der underskrives en erklæring om, at købet sker erhvervsmæssigt eller til helårsbeboelse. Overtrædelse er underlagt bødeansvar.

Ansøgere med særlig status

Uanset ejendomstype kræver det ingen tilladelse hvis erhvervelsen sker som følge arv, overtagelse til hensidden i uskiftet bo, deling af fællesbo i forbindelse med skilsmisse eller gaver mellem nærtstående.

Hvis der er spørgsmål står vi som altid til disposition.

Tilbage
Top