Medarbejderaktier - En fordel for dig og dine medarbejdere

Medarbejderaktier er en god mulighed for det selskab, der ønsker at belønne sine medarbejdere. Men det kan også være en fornuftig måde at give medarbejderne en tættere tilknytning til virksomheden på, og dermed ofte også en større loyalitet. Medarbejderaktier anvendes i stigende grad i blandt andet IT-virksomheder og større aktieselskaber, men også mindre aktie- og anpartsselskaber bør overveje de mange fordele ved denne aflønningsform.

Der er flere måde du kan gribe det an på, og dem kan du læse om her.

Fondsaktier

Du kan give medarbejderaktierne som gave i form af de såkaldte fondsaktier eller friaktier. Fondsaktier er aktier eller anparter, der er udstedt uden, at selskabet modtager betaling for dem.

Aktier til favørkurs

Du kan tegne medarbejderaktier til favørkurs til dine medarbejdere. Efter den nyeste praksis kan dit selskab fradrage tabet ved en favørkurs som en driftsudgift i regnskabet.

Fortrinsret til favørkurs

Som en motivation til at yde en ekstraordinær indsats kan du også give medarbejderne fortrinsret til at tegne medarbejderaktier til favørkurs. Medarbejderne kan så efter en given periode aflæse på virksomheden resultat, om deres ekstra ihærdighed har båret frugt. Hvis virksomhedens resultat er blevet forbedret, kan medarbejderen tegne aktierne til den aftalte favørkurs.

Tilbud om lånefinansiering

Virksomheden kan også tilbyde at finansiere medarbejderaktierne/anparterne via lån uden derved at komme i strid med selskabslovgivningens regler om ulovlige aktionær/anpartshaverlån. Lånet kan udbetales umiddelbart eller via en særlig opsparingsfond, hvorfra der kan ske udbetaling udfra særlige kriterier, som for eksempel anciennitet. Dette finansieringstilbud kræver dog at ordningen er generel, og ikke blot til fordel for enkelte grupper af medarbejdere.

Beskatning af medarbejderaktier

Efter de nyeste regler bliver medarbejderaktier først beskattet, idet medarbejderen tegner eller overdrager dem. Du kan i særlige tilfælde aftale, at dit selskab betaler skatten direkte til skattevæsenet som en del af din ordning med medarbejderen.

Medarbejderaktier er en del af lønnen

Efter nyeste landsretspraksis kan du ikke aftale, at medarbejderen mister sine aktieoptioner, når han eller hun ophører med at arbejde i virksomheden. Ordningen betragtes som et lønkrav, og derfor kan du heller ikke aftale at medarbejderen mister retten til at tegne aktier i virksomheden efter for eksempel tre måneder, hvis vedkommende ikke har udnyttet retten inden da.

Dom om fradrag for tab ved medarbejderaktier til favørkurs

I slutningen af 2002 afsagde Højesteret dom i den såkaldte Coloplastsag. Sagen gik kort fortalt ud på, at Told&Skat havde nægtet Coloplast fradrag for det tab, der blev realiseret ved at udstede medarbejderaktier til kurs 50. Markedskursen var 938, så der var tale om en overordentlig fordelagtig kurs for medarbejderne, og et tab for Coloplast på ca. 45 mio. kroner. Coloplast fik medhold i såvel Østre Landsret som i Højesteret.

Du kan få din sag genoptaget

Dommen har medført, at skatteministeriet i januar 2003 udsendte et såkaldt genoptagelsescirkulære. Ministeriet regner på baggrund af dommen med at skulle tilbagebetale ca. ½ mia. til selskaber, der i årene 1994 og frem er blevet nægtet fradrag. Hvis dit selskab er blevet nægtet fradrag i perioden, skal du senest ved udgangen af 2003 søge genoptagelse hos Told&Skat. Det er dog tilrådeligt straks at kontakte din Ret&Råd-advokat, idet visse ældre krav kun kan genoptages under særlige omstændigheder og under overholdelse af meget korte frister.

Efter dommen er reglerne blevet ændret, så virksomhederne nu kan få fradragsret for tab ved udstedelse af medarbejderaktier til alle medarbejdere i såvel moderselskabet som i koncernforbundne selskaber, altså datter- og datterdatterselskaber.

En stor del af ovennævnte regler om aktier kan direkte anvendes på anparter også.

For de fleste ordninger om medarbejderaktier gælder, at der skal være et særligt kvalificeret flertal på generalforsamlingen, for at de kan gennemføres. Tal med din Ret&Råd-advokat om, hvilken ordning der passer bedst til lige din virksomhed.

Kontakt din lokale Ret&Råd-advokat, hvis du har yderligere spørgsmål til denne spændende aflønningsform, eller hvis du har behov for en uforpligtende snak om, hvordan netop dit selskab kan komme i gang med medarbejderaktier/anparter.

Tilbage
Top