NY SELSKABSTYPE MED MINIMALE KAPITALKRAV

Som det nok er de fleste erhvervsdrivende bekendt er kapitalkravet til stiftelsen af et anpartsselskab kr. 125.000,- og kr. 500.000,- ved et aktieselskab. I andre lande, navnlig England, er kravet langt mindre. Et sådant selskab kan godt stiftes der og drive virksomhed i Danmark, hvis man ikke har mulighed for at rejse de 125.000,- kr. som ellers kræves. Skatteministeriet og Folketinget vurderede, at dette kunne friste "svage sjæle".

Tidligere i år er der derfor indført skærpede regler for danske og udenlandske selskaber, der vil drive eller driver virksomhed i Danmark. Alle har pligt til at lade sig registrere for pligt til betaling af moms, A-skat, arbejdsmarkedsbidrag, selskabsskat og lønsumsafgift. Med mindre det kan dokumenteres, at selskabet har en formue på registreringstidspunktet på mindst kr. 125.000,- skal et udenlandsk selskab stille sikkerhed for et beløb der svarer til forskellen mellem kr. 125.000,- og virksomhedens formue med et fradrag på kr. 15.000,-. Formuen kan dokumenteres ved hjælp af en revisorerklæring.

I forbindelse med stiftelse af et anpartsselskab kan goodwill og andre såkaldte immaterielle aktiver medregnes i kapitalgrundlaget. Sådanne aktiver kan imidlertid ikke medregnes, når formuen skal opgøres efter de nye nævnte regler i forbindelse med f.eks. momsregistrering af et udenlandsk selskab. Formuen skal være tilstede og kunne dokumenteres på registreringstidspunktet. Foretages anmeldelse ad flere omgange kan man således komme ud for at skulle fremskaffe flere revisorerklæringer.

Som det fremgår er der mange ting at tage sig i agt for ved start af ny virksomhed. Er der spørgsmål i den forbindelse står vi selvfølgelig til disposition.

Tilbage
Top