NYE REGLER FOR GENERATIONSSKIFTE

Den 1. januar 2001 er der trådt op til flere regler i kraft i forbindelse med generationsskifte.

Man kan nu under visse betingelser fratrække renteudgifter ved køb af aktier i den personlige indkomst (Lov nr. 1281 af 20. december 2000).

På den måde ligestilles køb af virksomhed i personligt regi og køb af virksomhed i selskabsform. De nye regler er dog ikke helt ukomplicerede, da det har været ønsket, at reglerne alene kan anvendes på aktier i selskaber, der driver virksomhed med anden erhvervsmæssig aktivitet end passiv kapitalanbringelse. Betingelserne for at anvende de nye regler er:

  1. Købsprisen for aktierne skal være mindst 500.000 kr.
  2. Køberen skal deltage med personlig arbejdsindsats i selskabet i ikke uvæsentligt omfang, hvilket vil sige mindst 50 timer månedligt.
  3. Køberen skal
    1. eje mindst 25% af aktiekapitalen eller mindst 50% af stemmerne.
    2. sammen med andre ansatte eje mindst 25% af aktiekapitalen eller 50% af stemmerne, idet ingen af de ansatte aktionærer må råde over mere end 50% af stemmerne.
  4. Selskabets aktivitet må ikke i "væsentligt" omfang være at udleje fast ejendom eller besidde kontanter, værdipapirer eller lignende. Omfanget er "væsentligt", hvis 25% af indtægterne stammer fra udlejning af fast ejendom, afkast af kontanter og værdipapirer eller hvis 25% af aktiverne i selskabet består i udlejningsejendomme, kontanter eller værdipapirer.


Rentefradraget opgøres skematisk ved, at et beløb svarende til kapitalafkastsatsen gange anskaffelsessummen for aktierne ved indkomstårets begyndelse overføres fra personlig indkomst til kapitalindkomst.

Reglerne kan bruges i op til 11 år efter aktiekøbet.

Erhvervsdrivende på over 55 år kan undgå beskatning af fortjenesten ved salg af virksomhed (Lov nr. 1282 af 20. december 2000).

Selvstændigt erhvervsdrivende og hovedaktionærer har nu mulighed for at udskyde beskatning af fortjenesten ved salg af deres virksomhed/hovedaktionæraktier. Dette kan ske ved, at fortjenesten indskydes på en pensionsordning. Indskuddet kan udgøre et beløb op til den skattepligtige fortjeneste, dog maksimalt 2 mio. kr.

De nye regler er forbeholdt virksomhedsejere, der er er fyldt 55 år på afståelsestidspunktet, og som har drevet virksomhed eller været hovedaktionærer i 10 år. Indskuddet kan ske på pensioner med rate- eller løbende udbetalinger. Indskuddet kan fordeles over 10 år.

Det er ikke længere muligt i levende live at overdrage aktier med succession i selskaber, der driver virksomhed med "passiv pengeanbringelse" (Lov nr. 1285 af 20. december 2000).

Nu kan man succedere i konto for opsparet overskud ved generationsskifte med succession i levende live. Hidtil har en succession i konto for opsparet overskud været begrænset til generationsskifte ved død.

Siden pinsepakken i 1998 har der været forskel i adgangen til at succedere i aktier ved overdragelse ved død henholdsvis overdragelse i levende live. Denne forskelsbehandling er nu afskaffet. Det er altså ikke længere muligt i levende live at overdrage aktier med succession i selskaber, der driver virksomhed med "passiv pengeanbringelse". Det begreb er der også kommet en ny definition på. Passiv pengeanbringelse finder sted, når enten 25% af et selskabs indtægter er afkast af kontantbeholdninger, værdipapirer eller udlejning af fast ejendom - eller når 25% af et selskabs aktiver består i kontanter, værdipapirer eller udlejningsejendomme. Besiddelse eller afkast af aktier eller anparter i datterselskaber anses for passiv pengeanbringelse, hvis datterselskabets virksomhed er udlejning af fast ejendom eller besiddelse af kontanter og værdipapirer.

Tilbage
Top