NYE REGLER OM ERSTATNING VED PERSONSKADE

Penge har aldrig kunnet erstatte et godt helbred, men hvis du kommer ud for en ulykke, er der regler, som sikrer, at du i det mindste så vidt muligt holdes økonomisk skadesløs, og får kompensation for eventuelle varige følger af ulykken.

Erstatningsansvarsloven.

Reglerne findes i erstatningsansvarsloven, som danner grundlag for dit krav mod skadevolderen. Loven er blevet ændret på væsentlige punkter, og de nye regler træder i kraft fra den 1. juli 2002. Ændringerne betyder, at erstatningsniveauet generelt bliver hævet, så det i højere grad kommer til at svare til, hvad der er gældende i de lande, som vi normalt sammenligner os med.

Det du som skadelidt kan kræve erstattet og godtgjort ifølge erstatningsansvarsloven, er fortsat

  • tabt arbejdsfortjeneste
  • helbredelsesudgifter og "andet tab",
  • svie og smerte
  • varigt mén
  • erhvervsevnetab
  • tort.

Hvis du dør, vil dine efterladte børn og ægtefælle også fortsat kunne kræve erstatning for tab af forsørger, og begravelsesudgifter.

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste skal naturligvis sikre, at du økonomisk stilles, som hvis ulykken ikke var sket. Hvis din arbejdssituation er sådan, at du efter uheldet stadig får udbetalt fuld løn, er der ikke noget tab, som skal erstattes, men hvis du for eksempel kun får udbetalt sygedagpenge, kan du kræve den dokumenterede difference erstattet.

Som reglerne er nu, kan du kræve erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, frem til det tidspunkt, hvor du kan begynde at arbejde igen, eller indtil din helbredelsestilstanden er blevet stationær.

Men efter de nye regler er lovens stationærbegreb generelt afskaffet. I stedet kan du så kræve tabt arbejdsfortjeneste, indtil du kan genoptage dit arbejde. Hvis du har lidt et varigt erhvervsevnetab, kan du kræve erstatning for tabt arbejdsfortjeneste indtil det tidspunkt, hvor din fremtidige erhvervsevne midlertidigt eller endeligt kan bedømmes. Denne bedømmelse kan man overlade til Arbejdsskadestyrelsen.

Helbredelsesudgifter og andet tab

Også fremover vil du kunne kræve erstatning for helbredelsesudgifter, for eksempel egenbetaling til behandlinger og køb af medicin.

Den praksis, som er opstået på baggrund af de nugældende bestemmelser, har udmøntet sig i en ny bestemmelse om, at helbredelsesudgifter skal omregnes til et kontantbeløb, hvis du også fremover får sådanne udgifter. Beregningen foretages ved at gange den forventede gennemsnitlige årlige udgift med højst 10.

Erstatningsposten "andet tab" omfatter ikke bare ødelagt tøj, men også f.eks. de transportudgifter, som dine nærmeste pårørende måtte have, når de skal besøge dig på hospitalet.

Svie og smerte

Svie og smerte godtgøres nu med forskellige beløb for henholdsvis sengeliggende og oppegående sygedage, men her bliver reglerne fremover forenklede, således at der bliver udbetalt 130 kr. for hver sygedag, uanset om skadelidte er sengeliggende eller oppegående. Godtgørelsen kan maksimalt udgøre kr. 50.000, svarende til 384 sygedage. Din egen læge vil altid være behjælpelig med at udstede den erklæring, som ofte er nødvendig for at dokumentere sygeperioden.

Varigt mén

Også den kommende godtgørelse for varigt mén har til formål at kompensere for de blivende gener i din personlige livsførelse. Forudsætningen for at få udbetalt godtgørelse er, at méngraden udgør mindst 5%. Méngraden fastsættes ud fra en lægelig vurdering.

Lovændringen indebærer, at godtgørelsen forhøjes betydeligt, men samtidig vil den dog gradvist blive nedsat på grund af alder, allerede hvis du er fyldt 40 år på uheldstidspunktet.

Erhvervsevnetab

Hvis ulykken betyder, at du mister eller får nedsat din erhvervsevne, kan du fortsat kræve erstatning for erhvervsevnetab, hvis det er på mindst 15%. Lige som ved arbejdsskader, skal erhvervsevnetabet bedømmes ud fra dine muligheder for at udnytte din resterende erhvervsevne.

Erstatningen forhøjes efter de nye regler, men der sker til gengæld en gradvis nedsættelse på grund af alder, allerede hvis du på uheldstidspunktet er fyldt 30.

Erstatningen for tab af erhvervsevne beregnes ved at gange årslønnen forud for ulykken med erhvervsevnetabsprocenten og herefter gange med 10.

For personer, som for eksempel er uddannelsessøgende eller hjemmegående, fastsættes årslønnen skønsmæssigt. Ved erstatningen til børn under 15 år er der heller ikke nogen årsløn, som kan danne grundlag for beregningen, og i stedet fastsættes erstatningen til et beløb på kr. 276.000, som ganges med méngraden og herefter ganges med 10. Der udbetales dog ikke erhvervsevnetabserstatning til barnet, hvis méngraden er under 5%.

Udtalelse fra Arbejdsskadestyrelsen

Både du og den, som har forvoldt skaden, kan bede arbejdsskadestyrelsen om en udtalelse om méngraden og erhvervsevnetabsprocenten. I særlige tilfælde kan man bede om en midlertidig udtalelse.

Taleksempler.

Forskellen mellem de nugældende og de fremtidige regler om méngodtgørelse og erhvervsevnetabserstatning kan belyses med et par eksempler:

Eksempel 1

Nuværende regler

Hvis en 25 årig med en årsløn på kr. 250.000 som følge af en ulykke får en méngrad på 15% og et erhvervsevnetab på 25%, vil vedkommendes méngodtgørelsen efter de nugældende regler udgøre kr. 53.175 og erhvervsevnetabserstatningen kr. 375.000, det vil sige i alt kr. 428.175.

Efter 1. juli 2002

Efter de nye regler vil méngodtgørelsen udgøre kr. 86.025 og erhvervsevnetabserstatningen kr. 625.000, d.v.s. i alt kr. 711.025. Forskellen bliver således kr. 282.850.

Eksempel 2

Nuværende regler

Hvis en 14 årig får en méngrad på 25%, vil i dag méngodtgørelsen udgøre kr. 88.625 og erhvervsevnetabserstatningen kr. 132.937,50, d.v.s. i alt kr. 221.562,50.

Efter 1. juli 2002.

Ifølge de nye regler vil méngodtgørelsen udgøre kr. 143.375 og erhvervsevnetabserstatningen kr. 690.000, d.v.s. ialt kr. 833.375. Forskellen er kr. 611.812,50.

Godtgørelse for tort

Hvis du har været udsat for en retsstridig krænkelse, har du krav på godtgørelse for tort. Med lovændringen kan det tillægges særlig betydning, hvis krænkelsen er foregået ved en seksual- eller sædelighedsforbrydelse.

Forrentning

Efter de nugældende regler begynder forrentningen af de fleste erstatnings- og godtgørelsesposter allerede ved uheldstidspunktet. Fremover begynder forrentningen først en måned efter, at skadevolderen er blevet i stand til at indhente de fornødne oplysninger.

A conto erstatning

Endvidere kommer det til at fremgå af loven, at du har krav på a conto erstatning, hvis det ligger fast, at du under alle omstændigheder skal have erstatning eller godtgørelse, men der endnu ikke kan foretages en endelig opgørelse.

Genoptagelse

Også fremover vil der blive mulighed for at genoptage en sag, som er afsluttet. Det kan f.eks. blive nødvendigt, hvis det varige mén viser sig at blive mere alvorligt, end hvad der kunne forudses.

Ved uenighed om erstatningsspørgsmål.

Lovændringen er blandt andet vedtaget på baggrund af de erfaringer, som man har gjort sig ud fra den nugældende erstatningsansvarslov, som har været gældende siden 1984. Der er ingen tvivl om, at den nye lov afklarer en række problemer, men der er heller ingen tvivl om, at der også fremover vil opstå en række tvivlstilfælde, som vil give anledning til uenighed og retssager.

I mange situationer med alvorlige personskader, f.eks. i forbindelse med færdselsuheld, vil skadevolder være repræsenteret af et ansvarsforsikringsselskab. Erfaringerne viser, at du risikerer ikke at få tilbudt den erstatning, som du har krav på.

Der skal derfor lyde en generel opfordring til dig om at kontakte os, hvis du er ude for en ulykke. I de fleste situationer, hvor skadevolder er repræsenteret af et ansvarsforsikringsselskab, vil selskabet betale dine advokatudgifter. Dette vil vi søge afklaret ved sagens start.

Tilbage
Top