NYE REGLER OM KONKURRENCEKLAUSULER OG KUNDEKLAUSULER

Folketinget har ændret på Funktionærlovens regler for konkurrence- og kundeklausuler.

En konkurrenceklausul er en aftale mellem arbejdsgiver og funktionær om, at funktionæren i en vis periode efter sin fratræden ikke må drive eller blive ansat i konkurrerende virksomhed.

En kundeklausul er en aftale om, at funktionæren efter sin fratræden ikke må beskæftige sig med bestemte kunder, som arbejdsgiveren har eller har haft.

Hvad siger de nye regler?
Konkurrenceklausuler kan for fremtiden kun indgås, hvis

  • Funktionæren er en særligt "betroet" medarbejder
  • Aftalen fremgår af en skriftlig kontrakt
  • Funktionæren modtager en økonomisk kompensation for den periode, hvor forpligtelsen gælder


Kompensationen skal pr. måned svare til mindst 50% af lønnen på fratrædelsestidspunktet. Kompensationen udbetales for de første 3 måneder som et engangsbeløb ved fratrædelsen og derefter månedsvis i resten af den periode, hvor forpligtelsen gælder.

Hvis en funktionær har en månedsløn på kr. 25.000 og en konkurrenceklausul, der gælder for et år, skal han altså ved sin fratrædelse modtage halvdelen af 3 gange kr. 25.000. Herefter skal han månedsvis modtage halvdelen af kr. 25.000 i yderligere 9 måneder. Retten til kompensation bortfalder, hvis funktionæren med rette bortvises af arbejdsgiveren. Får funktionæren et andet arbejde (der ikke er i strid med konkurrenceklausulen), kan man modregne lønnen fra dette arbejde i kravet på kompensation. Det gælder dog ikke kompensationen for de første 3 måneder, der er et minimumsbeløb, som funktionæren under alle omstændigheder skal modtage.

Arbejdsgiveren kan ensidigt opsige en konkurrenceklausul med en måneds varsel. Det betyder, at arbejdsgiveren kan frigøre sig for at skulle betale kompensation, ligesom det giver funktionæren lov til at blive ansat i en konkurrerende virksomhed. Hvis funktionæren imidlertid fratræder sin stilling inden for de første 6 måneder efter arbejdsgiveren har opsagt konkurrenceklausulen, og hvis fratrædelsen skyldes grunde, der ville have gjort arbejdsgiveren berettiget til at gøre konkurrenceklausulen gældende, så skal funktionæren modtage engangsbeløbet.

Ved ansættelse under 3 måneder kan der ikke gyldigt indgås en konkurrenceklausul, og hvis ansættelsen har varet mellem 3 og 6 måneder, kan en konkurrenceklausul højst gælde i 6 måneder efter fratrædelsen.

Også reglerne for kundeklausuler er nu blevet reguleret.

En kundeklausul kan kun gælde kunder eller andre forretningsmæssige forbindelser, som virksomheden har haft kontakt med inden for de sidste 18 måneder før fratrædelsen. Klausulen gælder som udgangspunkt kun de kunder eller forbindelser, som medarbejderen personligt har haft kontakt med.

Også her gælder det, at aftalen skal være skriftlig, og at funktionæren skal modtage en økonomisk kompensation. Denne skal ligesom ved konkurrenceklausuler være på mindst 50% af lønnen, men der er dog ikke noget 3 måneders mindstebeløb.

Retten til kompensation bortfalder, hvis funktionæren med rette er blevet bortvist af arbejdsgiveren. Løn fra et nyt arbejde kan modregnes i kravet på kompensation. Kundeklausuler kan opsiges af arbejdsgiveren, og det gælder også, at kundeklausuler ikke kan indgås ved ansættelse under 3 måneder og højst kan gælde i 6 måneder ved en ansættelse mellem 3 og 6 måneder.

Aftalelovens regler i §36 og §38 gælder fortsat og indebærer, at domstolene kan "censurere" i øvrigt gyldige klausuler, hvis de opfattes som urimelige over for den fratrådte medarbejder.

Man skal være opmærksom på en vigtig forskel mellem de to klausultyper:

En konkurrenceklausul kan ikke gøres gældende, hvis den ansatte er blevet opsagt af virksomheden uden selv at have givet anledning til det. En kundeklausul kan derimod også gøres gældende i et sådant tilfælde.

Tilbage
Top