NYE REGLER OM RYKKERGEBYRER

Tidligere satte de generelle forbrugerbeskyttelsesregler i aftaleloven og markedsføringsloven en grænse for de erhvervsdrivende for størrelsen af det gebyr, de kunne kræve for ekstra porto og besvær med restancer.

01.07.01 trådte nye regler om rykkergebyrer i forbrugerforhold i kraft. De nye regler skal overholdes af den erhvervsdrivende, da den erhvervsdrivende ellers kan blive mødt med indsigelser fra forbrugeren, og forbrugeren vil kunne klage til Forbrugerklagenævnet over uberettigede gebyropkrævninger.

Inden den nye lov trådte i kraft kunne den erhvervsdrivende kun kræve rykkergebyr eller inkassogebyr, hvis der var hjemmel til det, f.eks. i parternes aftale eller i almindelige erstatningsregler, hvorfor spørgsmålet om rykkergebyrer i de senere år gav anledning til en del sager ved domstole.

For at undgå disse sager er der derfor nu fastsat regler for antallet af rykkerbreve, som der kan kræves gebyr for og for gebyrets størrelse. Reglerne er indskrevet i den eksisterende rentelov som også indeholder regler om, hvor meget en forbruger kan afkræves i morarenter ved for sen betaling.

De nye regler medfører, at der kan kræves gebyr for rykkerskrivelse ved forfaldne fodringer (rykkergebyr). Den erhvervsdrivende kan opkræve et inkassogebyr for at anmode en anden person om at inddrive fordringen på den erhvervsdrivendes vegne, såfremt det sker med rimelig grund. Rykkergebyr og inkassogebyr er nu fastsat til 100,00 kr. incl. moms. Gebyrets størrelse har således et ufravigeligt loft på 100,00 kr. inkl. moms, uanset de erhvervsdrivendes faktiske udgifter. Opkrævning af et mindre gebyr end 100,00 kr. incl. moms er efter de nye regler herefter også tilladt. Ligeledes er det efter de nye regler også tilladt at kræve gebyr på 100,00 kr. uanset at de faktiske udgifter har været mindre.

Såfremt der fremsendes flere rykkerbreve skal der gå 10 dage imellem hvert brev, idet der kun kan kræves et gebyr for rykkerbrev, herunder e-mail, som er sendt med mindst 10 dages mellemrum. Der vil kun kunne kræves gebyr for i alt 3 rykkerbreve vedrørende samme fordring. Samlet rykkergebyr vil derfor højst kunne blive 300,00 kr. med tillæg af inkassogebyr på 100,00 kr. hvis sagen er overdraget til advokat eller inkassobureau.

Hvis der er spørgsmål til ovennævnte står vi som altid til disposition.

Tilbage
Top