Virksomhedens it-værktøjer - beskyt dem mod misbrug

Det kan blive dyrt for virksomheder, som bortviser medarbejdere på grund af omfattende privat brug af virksomhedens it-værktøjer. En ny landsretsdom har tilkendt en ansat, som blev bortvist, 140.000 kr. i godtgørelse. Havde virksomheden haft en udtrykkelig, skriftlig politik på området, ville bortvisningen formentlig have været berettiget. En formuleret politik for ansattes brug af it-værktøjer i arbejdstiden er dit bedste kort, hvis du opdager misbrug.

Kan du bortvise en medarbejder på grund af (mis)brug af virksomhedens it-værktøjer til private formål i arbejdstiden? Hidtil har svaret været, at det kan du godt - dog ud fra en konkret vurdering af, hvor grelt forholdet har været.

Østre Landsret fik imidlertid lejlighed til at tage stilling til spørgsmålet i en dom fra marts 2003.

En virksomhed var blevet opmærksom på, at en af deres ansatte havde sendt e-mails af privat karakter og anvendt internettet til private formål i et meget stort omfang - 60-70% af de e-mails, som den pågældende havde sendt, var af privat art.

Af de hjemmesider, som medarbejderen havde besøgt, var flere af pornografisk karakter, ligesom mange af de private e-mails, som medarbejderen havde sendt til sin kæreste, havde en seksuel karakter. Virksomheden bortviste den ansatte på stedet både på grund af omfanget og karakteren af den brug, der havde foregået. Den ansatte mente, at bortvisningen var uberettiget, og krævede derfor erstatning på 180.000 kr.

Da virksomheden afviste at betale erstatning, blev der anlagt sag ved byretten. Byretten gav virksomheden medhold i, at bortvisningen var sket med rette, og at medarbejderen derfor ikke var berettiget til erstatning.

Medarbejderen ankede sagen til Østre Landsret, som gav medarbejderen medhold i, at bortvisningen var uberettiget og tilkendte hende 140.000 kr. i erstatning.

Landsretten begrundede særligt afgørelsen med, at virksomheden:
ikke havde en formuleret it-politik vedrørende de ansattes private brug af e-mails og internetforbindelse

at virksomheden tidligere havde accepteret privat anvendelse af e-mail og internet.
Der er tale om en meget konkret begrundet dom, hvor der blandt andet også blev lagt vægt på:
at den hyppige private mail-aktivitet ikke havde betydet, at medarbejderen ikke kunne passe sine arbejdsopgaver, idet virksomheden ikke tidligere havde kritiseret medarbejderens arbejdsindsats

at medarbejderen i forbindelse med sin færden på nettet deltog under et pseudonym og ikke kunne forventes genkendt og identificeret med virksomheden.

Lav klare regler

Dommen kan ikke tages som et udtryk for, at en virksomhed aldrig vil kunne bortvise eller opsige en medarbejder på grund af (mis-)brug af e-mails og internet til private formål. Dommen kan derimod tages som udtryk for, at en virksomhed, der ikke har en hel klar og udtrykt internet-politik, vanskeligt vil kunne bortvise en medarbejder med henvisning til privat brug af e-mails og internet.

Derfor råder vi til, at alle virksomheder, som ønsker at imødekomme lignende problemstillinger, udfærdiger en klar politik for området. Dette kan mest praktisk gøres ved at indføje et afsnit i personalehåndbogen, som klart udtrykker, hvad virksomhedens holdning er til brug af e-mails og internet til private formål, og hvad der vil være konsekvensen af at overtræde denne politik. Kun på den måde vil det være klart, hvornår en medarbejder overtræder reglerne.

Tilbage
Top